António Jorge Gouveia
e
Maria Isabel do Rego Borges 

Filhos:
José Borges Gouveia 
Evaristo Borges Gouveia 
Maria Borges Gouveia
António Borges Gouveia
Maria do Rosário Borges Gouveia 
Maria da Estrêla Gouveia Andrade
Luis Borges Gouveia


 
António Jorge Gouveia

 
António Jorge Gouveia, Maria Isabel do Rego Borges e filhos:
José, Evaristo, Luis, Maria do Rosário e Maria Estrêla

 
Maria Isabel do Rego Borges Gouveia e filhos, Luis e Evaristo.