Evaristo Borges Gouveia
e
Albertina Silva Tavares

Filhos:
Eduardo da Silva Gouveia 
Maria Ilda da Silva Gouveia 
Julieta da Silva Gouveia Matos 


 
Eduardo da Silva Gouveia
Maria Ilda da Silva Gouveia
Julieta da Silva Gouveia Matos